آدرس:
تهران، خیابان اکباتان، جنب بانک سامان، شماره 95
تلفن:

33956797 21(98+) ،33956796 21(98+) ،33903573 21(98+)

فکس: 33904516 21(98+)
ایمیل:

telegrM

IRPARTSCO@  
00989392837184  

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن(*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات(*)
ورودی نامعتبر است

نقشه گوگل

تهران، خیابان اکباتان، جنب بانک سامان، شماره 95

33903573-33956796-33956797 (9821+)

33904516 (9821+)

ipco@irpartsco.ir

telegrM

IRPARTSCO@  
00989392837184